K & 1st Grade Portfolio Night Presentations

May 28
Day 3
May 29
Day 4